BEVILJADE STIPENDIER 2020 (PDF)

 

STIPENDIER

Styrelsen för Farmaceutiska föreningen i Finland utlyser stipendier ur forsknings- och utbildningsfonderna att sökas inom maj månad 2023. Ur fonderna utdelas stipendier för forskningsarbete som relaterar till doktorsexamen (doktorandstipendier). Stipendier för postdoktoral forskning beviljas inte. Beslut om utdelningen av och storleken på stipendierna fattas av styrelsen för Farmaceutiska föreningen i Finland. Stipendiemottagarna meddelas senast i början av september om positivt utfall. Stipendieperioden kan börja i slutet av 2023 eller under 2024, men stipendiet måste användas i sin helhet före utgången av år 2024. Ansökningsblanketterna finns tillgängliga på föreningens hemsida under tiden 1.5.-31.5.2023:

https://pro.tsv.fi/finpharmsociety/apurahalomake/apurahalomake.php .

Bidragsmottagaren måste lämna en skriftlig redovising om användningen av stipendet inom tre månader efter att stipendiet utnyttjats.