Työelämän tutkimusyhdistys rytyöelämän tutkimus?


yhdistys
jäsenyys
lehti
tutkimuspäivät
palkinto
muu toiminta

yhteystiedot
postituslista
tetublogi (tulossa)
tetu facebookissa
linkit

pääsivullewebmaster

 

 

 

 

Työelämän tutkimus – Arbetslivsforskning –lehti

Ohjeita kirjoittajille

 

Työelämän tutkimus -lehti julkaisee suomen- ja ruotsinkielisiä artikkeleita, katsauksia ja puheenvuoroja sekä kirja-arvioita. Artikkelin suositeltava pituus on noin 4000–6000 sanaa, katsausten ja puheenvuorojen 2000–3000 sanaa ja kirja-arvioiden enimmäispituus 1000 sanaa. Kaikki artikkelit käyvät läpi normaalin tieteellisten artikkeleiden referee-prosessin. Katsausten ja kirja-arvioiden julkaisemisesta päättää lehden toimitusneuvosto ja / tai päätoimittaja.

 

Käsikirjoitus lähetetään sähköpostin liitetiedostona doc-, txt- tai rtf-muodossa lehden päätoimittaja Mia Tammelinille (mia.tammelin(at)jyu.fi). Artikkelikäsikirjoitus tulee toimittaa arvioitavaksi sellaisessa muodossa, ettei kirjoittaja ole siitä tunnistettavissa. Kirjoittajan tiedot ilmoitetaan joko saatekirjeessä tai erillisellä sivulla.

Käsikirjoituksia kirjoitettaessa on otettava huomioon seuraavat asiat:

  • Abstrakti lähetetään artikkelin mukana ja sen pituus on 100–150 sanaa. Abstraktin tulee olla yhden tekstikappaleen mittainen tiivistys artikkelin sisällöstä. Sen tulee seurata artikkelin rakennetta; siinä tulee ilmetä artikkelin aihepiiri, tutkimuskysymys, käytetty aineisto, menetelmälliset, käsitteelliset ja teoreettiset välineet sekä keskeiset tulokset.
  • Kaikki teksti aloitetaan suoraan vasemmasta reunasta ilman sisennyksiä. Ainoastaan vasen reuna tasataan. Tummennusta ei käytetä ja kursiivia tulee käyttää säästeliäästi. Blokkikirjaimia tulee välttää.
  • Käsikirjoitukset kirjoitetaan 1,5 rivivälillä
  • Pakollista rivinvaihtoa käytetään vain tekstikappaleiden lopussa. Tekstikappaleiden väliin jätetään yksi tyhjä rivi.
  • Tavutusta ei käytetä
  • Taulukot on tehtävä Wordin taulukkotoiminnolla ja kuviot mahdollisuuksien mukaan Excelillä. Alkuperäinen Excel-tiedosto tulee liittää mukaan. Kaikki kuviot ja taulukot toimitetaan erillisinä tiedostoina.
  • Alaviitteiden sijasta käytetään loppuviitteitä

Artikkeleissa ja katsauksissa lähdeviitteet merkitään sulkeisiin (Ahonen 2000, 35; Ahonen & Bergström 2002, 50). Kirja-arvioissa ei käytetä lähdeviitteitä. Kirjallisuusluettelo liitetään artikkelin loppuun otsikolla Kirjallisuus ja sen laatimiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota (ks. esimerkit alla). Lähteistä ilmoitetaan (tässä järjestyksessä) Kirjoittaja(t), vuosiluku (suluissa), kirjan tai artikkelin nimi, painopaikka ja julkaisija.

 

Internet-lähteistä tulee ilmoittaa tekijän, vuosiluvun (suluissa) ja artikkelin nimen lisäksi täydellinen internet-osoite sekä päivämäärä, jolloin teksti on internetistä luettu.

 

Alapuro, R. (1988) State and Revolution in Finland. Berkeley: University of California Press.

Gerhard, U. (2005) Mothers between individualization and institutions: cultural images of welfare policy. Teoksessa U. Gerhard, T. Knijn & A. Weckwert (toim.) Working mothers in Europe. A comparison of policies and practices. Cheltenham: Edward Elgar , 18–40.

 

Kinnunen, M. & Korvajärvi, P. (1996) Työelämän sukupuolistavat käytännöt. Tampere: Vastapaino.

 

Lauren, J. & Wrede, S. (2008) Immigrants in Care Work: Ethnic Hierarchies and Work Distribution. Finnish Journal of Ethnicity and Migration 3 (3), 20–31. [online]. <URL: http://www.etmu.fi/fjem/pdf/FJEM_3_2008.pdf>. Luettu 13.9.2010.

 

Työ- ja elinkeinoministeriö (2011) Työnvälityksen vuositilastot 2010. [online]. <URL:http://www.tem.fi/files/29625/2_Tilastotiedote_2011.pdf>. Luettu 13.4.2011.

 

Winterton, J. (2006) Social dialogue and vocational training in Europe. Are we witnessing the emergence of a European model? Journal of European Industrial Training 30 (1), 65–76.

 

 

Arvioiduista kirjoista ilmoitetaan (tässä järjestyksessä)

Kirjoittaja(t), kirjan nimi, painopaikka, kustantaja, vuosiluku, kirjan sivujen lukumäärä.

 

Kirjoituspalkkioita ei ole mahdollista maksaa. Artikkelin kirjoittajat saavat kolme ja katsauksen kirjoittajat kaksi kappaletta, muualla tutkittua ja kirja-arvioiden kirjoittajat yhden kappaleen kyseisen lehden numeroa.

 

Nimen ja sähköpostiosoitteen lisäksi Numeron kirjoittajat -palstalle tarvitaan tiedot kirjoittajan oppiarvosta, ammatista ja työpaikasta.

 

Lehden koko aineisto julkaistaan noin vuoden viiveellä myös Työelämän tutkimus -lehden internet-sivuilla http://pro.tsv.fi/tetu/tt/ttindex.htm

 

Työelämän tutkimus -lehden kirjoituskäytännöt ja ajankohtaiset ohjeet voi tarkistaa lehden tuoreimmasta numerosta. Kaikissa epäselvissä tapauksissa pyydetään kääntymään toimitussihteeri Henna Isoniemen (hejosa(at)utu.fi) puoleen.