Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain
 
     


   


 

Refereeanvisningar 


Avain är en litteraturvetenskaplig tidskrift som ges ut av Sällkapet för litteraturforskning i Finland.  Den utkommer fyra gånger om året. I tidskriften publiceras artiklar som är av hög kvalitet och som presenterar nya infallsvinklar från olika områden inom litteraturvetenskapen. Tidskriftens mål är att locka både erfarna litteraturvetare och unga forskare i början av sin karriär. Avain är i första hand riktad till litteraturforskare och -studerande, men vår önskan är att det litteraturvetenskapliga perspektivet inte ska uppfattas som att hider för även andra litteraturexperter och forskare inom andra områden.
 

 

Refereens roll och ansvar

Antagning/refusering

Den rekommenderade längden för ett refereeutlåtande är 1-3 sidor. I utlåtandet ska skribenten klart ta ställning till manuskriptet enligt följande alternativa rekommendationer:

1) Manuskriptet antas som en litteraturvetenskaplig artikel utan förändringar.

2) Manuskriptet  antas efter diverse angivna ändingar som en litteraturvetenskaplig artikeln.

3) Manuskriptet kan inte antas som en litteraturvetenskaplig artikeln, men den kan publiceras som en översiktsartikel.

4) Manuskriptet uppfyller inte ens efter korrigeringar tidskriftens publiceringskriterier. 

Vad bedöms? 

Granskaren ska i sitt utlåtande fästa uppmärksamhet vid följande faktorer: 

1) Artikelns betydelse och nyhetsvärde; är infallsvinkeln fräsch och intressant? 

2) Är materialet och metoderna ändamålsenliga och har tidigare forskning uppmärksammats i tillräckligt hög grad?  

3) Behandlas forskningsproblemet på ett adekvat sätt, är argumenteringen logisk och flytande och påståendena  väl underbyggda? 

4) Textens sturktur, språk och stil. 

Formen av utlåtandet

Vi rekommenderar att du inleder utlåtandet med ett kort referat där centrala argument och slutsatser i manuskriptet fokuseras. Referatet hjälper skribenten att avgöra om granskaren har förstått hans/hennes forskning såsom han/hon sjäv avsett och om han/hon sjäv framfört sin synpunkt tillräckligt tydligt. Dessutom hjälper referatet redaktörerna att avgöra i vilken mån granskarna är av olika åsikt.

Efter referatet bör granskaren utvärdera betydelsen och relevansen av ämnet samt ändamålsenligheten och kvalitén av de användä metoderna i artikeln. Granskaren bedömer också om slutsatserna i arbetet är väl underbygga. Utgående från de här iakttagelserna ger granskaren sina rekommendationer för hur den redaktionella processen för artikeln ska framskrida.

Granskaren kan naturligtvis i slutet av sitt utlåtande även kommentera mindre detaljer samt skriva in konkreta förändingsförslag i manuskriptet. Det underlättar det fortsatta redigeringsarbetet. De eventuellt större och mer övergripande kommentarerna gällande manuskriptet och dess eventuella brister bör dock presenteras före detaljkommentarerna så att huvudfrågorna och de större invändningarna framträder tydligt. 

Utlåtandets tonfall

Refreeprocessen är anonym. Granskarna får inte veta skribentens identitet, liksom inte heller skribenten får veta granskarnas. Om granskaren känner igen skribenten utgående från hans/hennes text bor han/hon iaktta normala jävighetsprinciper. Syftet  medAvain är att bereda rum för möjligast många forskningsinriktningar. Vi hoppas att forskningsmässiga meningskiljaktigheter inte påverkar utvärdingen av manuskriptet. 

Eftersom Avain också är ett publiceringsforum för doktorander och nyblivna forskare, hoppas vi att granskaren är positivt inställd till artiklar från forskare i början av sin karriär. Råd och redingeringsförslag är viktiga för de förbättrar artikelns kvalitet.

Målet är konstruktiv kritik. Vänlig och uppbyggande respons höjer sannolikheten för att skribenten drar nytta av de ändringsförslag som granskaren presenterat samt att skribenten bearbetar manuskriptet till en färdig artikel som kan publiceras. 

Betydelsen av utlåtandet

Betydelsen av refereeutlåtandet är stor i utgivningsprocessen av artiklar. Utlåtandet är också en viktig del av den unga forskarens forskarutbildning.

Vi är tacksamma över om du ställer upp som granskare för en artkel som Avain blivit erbjuden. Det är en stor hjälp för oss i det redaktionella arbetet. 

Redaktörerna för Avain,


Kristina Malmio                        
Rita Paqvalén

 


 


 
Avain