Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain
 
     


   


 

Käsikirjoitusten arviointipyyntöohjeita


Yleistä

Avain on Kirjallisuudentutkijain Seuran julkaisema, neljästi vuodessa ilmestyvä aikakauslehti. Lehdessä julkaistaan mahdollisimman korkeatasoisia, tuoreita näkökulmia avaavia artikkeleita kirjallisuudentutkimuksen eri alueilta. Pyrkimyksenä on houkutella lehteen sekä uusia, kenties vasta tutkijanuraansa aloittavia kirjoittajia että kokeneita kirjallisuuden ammattilaisia. Lehti on suunnattu pääasiassa kirjallisuudentutkijoille ja opiskelijoille, mutta toivottavaa on, ettei kirjallisuustieteellinen viitekehys rajaa ulkopuolelleen muita kirjallisuuden asiantuntijoita tai muiden alojen tutkijoita.

Arviointipyyntö

Lähetämme teille Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avaimeen tarjotun artikkelin referee-lausuntoa varten.

Refereen rooli ja vastuu

Hyväksyminen/hylkääminen

Referee-lausunnon suositeltava pituus on 1–3 sivua. Lausunnossa tulisi ottaa selvästi kantaa siihen, miten käsikirjoituksen kanssa toimitaan. Olemme jakaneet suositukset neljään ryhmään:

1) Käsikirjoitus hyväksytään sellaisenaan tieteelliseksi artikkeliksi.

2) Käsikirjoitus hyväksytään tieteelliseksi artikkeliksi, mutta sitä täytyy muokata.

3) Käsikirjoitus ei sovellu tieteelliseksi artikkeliksi, mutta se voidaan julkaista aihealueen yleiskatsauksena.

4) Käsikirjoitus ei täytä julkaisukriteerejä edes muutosten jälkeen.

Mitä arvioidaan? 

Arvioijan tulisi kiinnittää lausunnossaan huomiota seuraaviin seikkoihin:

1) Artikkelin merkitys ja uutuusarvo: onko näkökulma tuore ja mielenkiintoinen?

2) Aineistojen ja metodien asianmukaisuus; aikaisemman tutkimuksen riittävä huomiointi.

3) Tutkimusongelman käsittelyn mielekkyys, argumentoinnin loogisuus, sujuvuus ja väitteiden perustelut.

4) Kirjoituksen rakenne, kieli ja tyyli. 

Arvion rakenne

Arvio on hyvä aloittaa lyhyellä yhteenvedolla, jossa esitellään käsikirjoituksen keskeiset argumentit sekä johtopäätökset. Yhteenveto auttaa käsikirjoituksen tekijää arvioimaan, ovatko arvioijat käsittäneet tutkimuksen tekijän tarkoittamalla tavalla ja onko hän tuonut näkökulmansa esille riittävän selvästi. Lisäksi yhteenveto helpottaa päätoimittajaa arvioimaan, missä määrin eri arvioijat ovat erimielisiä.

Yhteenvedon jälkeen käsitellään aiheen mielenkiintoisuutta ja tärkeyttä sekä käytettyjä menetelmiä ja niiden laatua. Lisäksi on huomioitava, ovatko johtopäätökset perusteltuja. Näiden kommenttien perusteella arvioija antaa suosituksensa siitä, miten käsikirjoituksen toimitusprosessi etenee.

 Halutessaan referee voi kirjata lausuntonsa loppuun yksityiskohtiin liittyviä kommentteja. Yksittäiset kommentit voi halutessaan merkitä myös suoraan käsikirjoitukseen, jolloin jatkotyöskentely helpottuu. Käsikirjoitukseen mahdollisesti liittyvät merkittävät ongelmat kannattaa kuitenkin tuoda esille jo ennen yksityiskohtia, jotta päälinjat erottuvat riittävän selkeästi.

Arvion sävy

Julkaisuprosessi käydään anonyymisti. Refereelle ei ilmoiteta artikkelin kirjoittajaa eikä kirjoittajalle refereen henkilöllisyyttä. Mikäli referee artikkelin perusteella tunnistaa tekijän, hänen edellytetään noudattavan yleisiä jääviysperiaatteita. Tarkoitus on, että Avaimessa saavat tilaa mahdollisimman monen tutkimussuunnan edustajat. Toivommekin, etteivät tutkimusintressien eroavaisuudet vaikuttaisi arvioon.

 Koska Avain toimii osaltaan jatko-opiskelijoiden ja aloittavien tutkijoiden julkaisufoorumina, on suositeltavaa, että lausunnonantajat antavat tilaa myös aloittavien tutkijoiden artikkeleille. Jatko-ohjeistuksella ja toimitusehdotuksilla on ratkaiseva merkitys artikkeleiden tason kannalta.

 Tavoitteena tulisi olla rakentava kritiikki. Mitä ystävällisempi ja rakentavampi arvio on, sitä todennäköisempää on, että kirjoittaja hyötyy arviossa esitetyistä muutosohjeista ja myös saa työnsä julki.

Lausuntojen merkitys

Referee-lausuntojen merkitys artikkeleiden julkaisuprosessissa on merkittävä. Samalla lausunnot ovat keskeinen osa nuorten tutkijoiden koulutusta.

Olemme iloisia, jos suostut Avaimeen tarjotun käsikirjoituksen arvioijaksi. Siitä on suuri apu toimitusprosessissa.

Avaimen toimittajat  2009


Kukku Melkas                           
Heidi Grönstrand

 


 


 
Avain